Klauzula Informacyjna

W związku z wejściem od dnia 25 maja 2018 roku nowych przepisów o ochronie danych osobowych pragniemy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1), zwanej dalej RODO informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja Fotograficzna Marcin Kamiński, ul. Wyspiańskiego 19 Lublin NIP 9462438617

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c, e RODO w celu prowadzenia działalności Agencja Fotograficzna Marcin Kamiński , a w szczególności w celu zawarcia i realizacji umów.

3. Zakres przetwarzanych przez Agencja Fotograficzna Marcin Kamiński danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

4. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, którym Agencja Fotograficzna Marcin Kamiński powierzyła przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) oraz organom uprawnionym do otrzymywania Państwa danych na podstawie przepisów prawa.

5. Okresy przetwarzania (a w tym przechowywania) Państwa danych osobowych wynikają z celów przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są przez Agencja Fotograficzna Marcin Kamiński do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu zrealizowania / ustania celów przetwarzania danych osobowych wynikających z umów zawartych przez Państwa z Agencja Fotograficzna Marcin Kamiński oraz z upływem terminu dochodzenia roszczeń), w szczególności terminy przetwarzania danych osobowych wynikają z ustaw, o których mowa w pkt. 2 powyżej oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody), z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z RODO. W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Państwa, przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji o ich źródle.

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy i związanych z nią obowiązków prawnych, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność świadczenia usług oferowanych przez Agencja Fotograficzna Marcin Kamiński.

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy prawa, a w tym RODO.

CLOSE MENU